skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет

02/962 29 44
rajon@studentski-so.org
Приемно време: сряда от 14:00 до 17:00 ч.

Искрен Арабаджиев

Заместник-кмет

02/8685117
iarabadzhiev@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Ирина Кривошиева

Секретар

02/868 11 68
krivoshieva@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

арх. Диан Димов

Главен архитект

02/868 61 15
ddimov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 09.00 до 12.00 ч.

инж. Арсо Хавальов

Главен инженер

02/868 90 94
ahavaliov@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

инж. Валентина Стоева

Началник-отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“

02/868 81 45
vstoeva@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Теменужка Тодорова

Началник отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

02/868 92 86 
ttodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Костадин Бойчин

Началник отдел „Одит и контрол“

02/873 39 23
kboychin@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч. 

Десислава Костадинова

Началник отдел „Административно и информационно обслужване“

02/868 75 83
dkostadinova@studentski.bg

Гергана Павлова

Началник отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“

02/868 33 25
gpavlova@studentski.bg

Ани Тодорова

Началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

02/868 81 44
atodorova@studentski.bg
Приемно време: четвъртък от 13.00 до 16.00 ч.

Галина Атанасова

Началник отдел „Финансово-счетоводна и търговска дейност“

02/868 61 09
gatanasova@studentski.bg

Сергей Господинов

Главен експерт „Озеленяване“

sgospodinov@studentski.bg

Невин Шеремед

Секретар на МКБППМН

02/962 46 66
nsheremed@studentski.bg

Анна Ангелова

Финансов контрольор

02/868 13 53
aangelova@studentski.bg

Ваня Николова

Старши експерт „Комуникационен консултант“

02/962 29 44
vnikolova@studentski.bg

Михаела Стоянова

Старши експерт „Връзки с обществеността“

mstoyanova@studentski.bg

Back To Top