skip to Main Content

Прием на заявления във връзка с провеждането на предсрочни избори за народни представители

Администрацията на СО – район „Студентски“ уведомява гласоподавателите, че в сградата на районната администрация с адрес ж.к. „Студентски град“ бл. 5, Център за административно обслужване – 1-ви етаж, гише № 3, 4, 5 и 6, се приемат заявления, както следва:

 1. Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39 от ИК) – Приложение № 11-НС. Искането се подава на място в районната администрация, чрез интернет страницата на Столична община.
  Срок: до предаването на списъците на СИК

 2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)Приложение № 14-НС. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез интернет страницата на Столична община с електронно заявление със същото съдържание.
  Срок: до 26.06.2021 г. (чл. 37.(1) от ИК)
  Срок: до 05.07.2021 г. (чл. 37.(2) от ИК)

 3. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК)Приложение № 18-НС. Удостоверението се получава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
  Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.

 4. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК)Приложение № 12-НС. Заявлението се подава на място в районната администрация, или електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ без да се изисква електронен подпис.
  Срок: до 17:00 часа на 26.06.2021 г.

 5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр.1 от ИК) – Приложение № 8-НС. Заявлението се подава на място в районната администрация.
  Срок: до 17:00 часа на 03.07.2021 г.

 6. Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)Приложение № 9-НС. Заявлението се подава от избирател, до кмета на района на място в районната администрация.
  Срок: до предаването на списъците на СИК

 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2-6 от ИК)Приложение № 10-НС. Искането се подава чрез интернет страницата на Столична община или на място в районната администрация.
  Срок: до предаването на списъците на СИК

 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал.2, т.1, 2 и 3 от ИК) – Приложение № 13-НС. Удостоверението се издава на място в районната администрация в изборния ден.
  Срок: в изборния ден

 9. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия имат избирателите, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина съгласно чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, в Предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – 11 юли 2021 г., като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района или кметството, орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 11 юли 2021 г. включително.

  В случай че сте поставен под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно      Закона за здравето, но желаете да упражните правото си на глас в изборния ден, можете да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в Предсрочните избори за народни представители на 11.07.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при условие, че отговаряте на следните условия:

  Да сте поставен под задължителна изолация, не по-рано от 28 юни 2021 г., като за дата на изолиране се счита датата на положителния резултат за COVID-19;
  Да сте поставен под задължителна карантина, не по-рано от 02 юли 2021 г.

  Заявленията се подават по един от следните начини:

  1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 1 (Решение № 350-НС/30 юни 2021 г.):

  Подадено от упълномощено лице с пълномощно в свободен текст (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по местонахождение на адреса на изолация или карантина;

  Изпратено по факс: 02 988 56 97;

  Изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

  БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

  2. Чрез подаване на заявление по електронен път:

  Чрез Портала на Столична община https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index, (без да е налице изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП Evro Trust или облачен КЕП B-Trust);

  Изпратено попълнено заявление на електронна поща: psik.covid@sofia.bg (без изискване за подпис).

  БЛАНКА

  3. На безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

  За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

  Заедно можем всичко!

  ОТП екипът на Столична община

Back To Top