skip to Main Content

Петя Пейова

Старши специалист  Телефон за връзка: 02/8681057 Електронна поща: ppeyova@studentski.bg    

Надя Цанкова

Главен специалист Телефон за връзка: 02/8681353 Електронна поща: ntzankova@studentski.bg    

Теодора Миликина

Младши експерт ТД Телефон за връзка: 02/8681057 Електронна поща: tmilikina@studentski.bg    

Невена Баева

Старши счетоводител "Образование"  Телефон за връзка: 02/8683117 Електронна поща: nbaeva@studentski.bg    

Марияна Цанева

Старши счетоводител  Телефон за връзка: 02/868  92 85 Електронна поща: mtsaneva@studentski.bg

Лили Гюрова

Старши счетоводител "Здравеопазване" Телефон за връзка: 02/8683224 Електронна поща: lgyurova@studentski.bg    

Ваня Пандазиева

Старши счетоводител Телефон за връзка: 02/8683117 Електронна поща: vpandazieva@studentski.bg    

Янита Ангелова

Старши счетоводител Телефон за връзка: 02/8689285 Електронна поща: yaangelova@studentski.bg    

Галина Атанасова 

Началник на отдел ФСТД Телефон за връзка: 02/8686109 Електронна поща: gatanasova@studentski.bg      

Back To Top