skip to Main Content
Наименование на услугата Нормативни документи Вид на услугата Срок Цена
1. Издаване на писмени справки за извършени сделки с имоти -общинска собственост 1. Заявление обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00лв     
2. Издаване на Заповед за настаняване под наем в общинско жилище 1. Заявление по образец обикновена услуга до 30 календарни дни 10.00лв
3. Издаване на дубликат и заверено копие от Договор за покупко-продажба жилище от районната администрация 1. Заявление по образец;                                обикновена услуга до 7
работни дни
10.00лв  
бърза услуга до 4
работни дни
15.00лв
експресна услуга до 2
работни дни
20.00лв
4. Издаване на писмо-съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00лв
5. Комплектоване на преписка за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица върху земя с учредено право на строеж 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00лв
6. Издаване на удостоверение за отписан /деактуван/ или възстановен общински имот 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Комбинирана скица;
4. Удостоверение за наследници от последните шест месеца;
обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00лв
бърза услуга до 15 календарни дни 22.50лв
експресна услуга до7
календарни дни
30.00лв
7. Извършване на писмени справки относно собствеността и издаване на удостоверения за технически характеристики на жилищни, нежилищни имоти и терени и техните граници 1. Заявление;
2. Документ за собственост
обикновена услуга до 30 календарни дни 15.00лв
бърза услуга до 15 календарни дни 22.50лв
експресна услуга до7
календарни дни
30.00лв
8. Комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване върху имот частна общинска собственост 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
4. Удостоверение за наследници;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00лв
9. Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
4. Удостоверение за наследници;
обикновена услуга до 30 календарни дни 30.00лв
10. Удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица
обикновена услуга до 30 календарни дни 20.00лв
11. Процедура по първоначално картотекиране за настаняване в общинско жилище 1. Заявление и декларация по образец;
2. Комплект документи по чл.6,ал.3 и 4 от НРУУРОЖТСО
обикновена услуга до 60 календарни дни 20.00лв
12. Справки по актовите книги 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
3. Скица;
обикновена услуга до 30 
календарни дни
15.00лв
бърза услуга до 15 
календарни дни
22.50лв
експресна услуга до7
календарни дни
30.00лв
13. Справки относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост 1. Заявление;
2. Документ за собственост;
обикновена услуга до 14 календарни дни 15.00лв
14. Извършване на проверка и заверка на заявление-декларация по обстоятелствена проверка за имоти от районните администрации 1. Заявление;
2. Молба-декларация по образец до нотариус за обстоятелствена проверка
обикновена услуга до 30 календарни дни 20.00лв
15. Удостоверения свързани с недвижими имоти за съдилища, нотариуси, физически и юридически лица и др. 1. Заявление; обикновена услуга до 7
работни дни
15.00лв
16. Издаване на служебна бележка или удостоверения 1. Заявление; обикновена услуга до 7
работни дни
15.00лв
17. Издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост 1. Заявление; обикновена услуга 7.50лв
бърза услуга 11.25лв
експресна услуга 15.00лв

Back To Top